© Dermalux Việt Nam 2021.

CÔNG NGHỆ

2021-04-15 00:24:58

Dermalux có nền tảng và chuyên môn dẫn đầu về công nghệ #LED trên Thế giới. Tại Dermalux chúng tôi sử dụng công nghệ SLDs với tiêu chuẩn cao nhất từ Anh Quốc. Các bước sóng chuẩn được chứng minh lâm sàng là an toàn và hiệu quả. Bước sóng vô cùng quan trọng trong việc nhắm đúng mục tiêu, Năng lượng cao sẽ tác động tới mục tiêu được nhắm tới, đó là 2 vấn đề mà Dermalux đang dẫn đầu. 

tôi sử dụng công nghệ SLDs với tiêu chuẩn cao nhất từ Anh Quốc. Các bước sóng chuẩn được chứng minh lâm sàng là an toàn và hiệu quả. Bước sóng vô cùng quan trọng trong việc nhắm đúng mục tiêu, Năng lượng cao sẽ tác động tới mục tiêu được nhắm tới, đó là 2 vấn đề mà Dermalux đang dẫn đầu. 

tôi sử dụng công nghệ SLDs với tiêu chuẩn cao nhất từ Anh Quốc. Các bước sóng chuẩn được chứng minh lâm sàng là an toàn và hiệu quả. Bước sóng vô cùng quan trọng trong việc nhắm đúng mục tiêu, Năng lượng cao sẽ tác động tới mục tiêu được nhắm tới, đó là 2 vấn đề mà Dermalux đang dẫn đầu. 

 

Share :